Regulamin

Home / Regulamin

Zapisanie na wizytę następuje osobiście, telefonicznie, smsowo lub przez stronę smart-heart.pl.

Wizyta trwa ok. 50 minut, w przypadku spóźnienia się pacjenta nie ma gwarancji, że odbędzie się w pełnym wymiarze czasu.

Pacjent otrzymuje przed wizytą powiadomienie w formie sms. Nieotrzymanie SMS nie oznacza, że wizyta została odwołana.

Pacjent ma prawo odwołać wizytę bezpłatnie do 24 godzin przed wizytą, w innym przypadku wizyta jest płatna.

Należność za wizytę regulowana jest w gotówce podczas wizyty lub przelewem przed wizytą.

Dane do przelewu:

21 1050 1461 1000 0092 6104 5448

W tytule: zapłata za sesję psychoterapii dnia… (data) lub zapłata za psychoterapię grupową za miesiąc… (miesiąc)

Nazwa: SmartHeart

Rachunki imienne są wystawiane na koniec miesiąca

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Całkowity czas trwania terapii, stosowane techniki i metody są ustalane indywidualnie z terapeutą.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji ujawnianych podczas terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą i zgodą pacjenta.