KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA

Home / KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA

Szanowni Pacjenci,

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez SmartHeart
Psychoterapia Szkolenia Rozwój danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Serwatka prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Edyta Serwatka Praktyka Prywatna.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również
w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo się z nami skontaktować pod adresem e-mail
gabinet@smart-heart.pl lub listownie na adres: ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle
określonych celach, tj.:

 • w celu świadczenia usług psychologicznych (diagnostycznych i leczniczych),
 • w celu odbieraniu i archiwizacji oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do
  dostępu do dokumentacji psychologicznej,
 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu pacjenta o
  możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywanie
  informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych
 • w uzasadnionych celach administratora takich jak ewentualne dochodzenia roszczeń z tytułu
  prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. art. 6 ust. 1 lit. b, c, f
oraz art. 9 ust. 2 lit. h.

Odbiorcy danych osobowych

SmartHeart realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie działalności
leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom leczniczym lub organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w
szczególności dostawcom usług zaopatrujących SmartHeart w rozwiązania techniczne oraz

organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w
szczególności dostawcom usług IT).

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej wizyty w
SmartHeart. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą
przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z usług naszej Poradni jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia psychologicznego.

Przysługujące Pacjentowi prawa
Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
  celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że SmartHeart przetwarza dane osobowe niezgodnie z
prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo
zautomatyzowany, jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.