Polityka prywatności i plików cookies

Home / Polityka prywatności i plików cookies

Szanowni Pacjenci,

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez SmartHeart Psychoterapia Szkolenia Rozwój, danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Serwatka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Serwatka Praktyka Prywatna.

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail gabinet@smart-heart.pl
lub listownie na adres: SmartHeart ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin.

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa
i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu świadczenia usług psychologicznych (diagnostycznych i leczniczych),
  na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • w celu odbierania i archiwizacji oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji psychologicznej,
  na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych

na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • w uzasadnionych celach administratora takich jak ewentualne dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej,

zgodnie uzasadnionym interesem administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Odbiorcy danych osobowych

SmartHeart realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom usług zaopatrujących SmartHeart w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej wizyty w SmartHeart. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

 

 

 

 

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z usług naszej Poradni jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia psychologicznego.

 

Przysługujące Pacjentowi prawa
Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że SmartHeart przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani automatycznym procesom przetwarzania danych.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA

 

Drogi użytkowniku,

 

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych,
w trakcie korzystania z naszego profilu na Facebook oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Administrator Danych Osobowych

W związku z tym, że udostępniasz swoje dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, administratorami twoich danych są:

 1. Edyta Serwatka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Serwatka Praktyka Prywatna ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin
 2. Facebook Ireland Ltd., z którą możesz skontaktować się na adres: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.         

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Chcąc skontaktować się w sprawie przetwarzanych danych przez biuro rachunkowe możesz to zrobić kierując korespondencję elektroniczną na adres e -mail: gabinet@smart-heart.pl  lub tradycyjną na adres siedziby Administratora ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin

Aby skontaktować się z IOD spółki Facebook Ireland Ltd. wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą „Psycholog bez pudru” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, tj. Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości,) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, gdyż nie dotyczy przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, gdyż nie dotyczy przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage.

Jakie dane możemy przetwarzać

W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku, jeśli z niego skorzystasz możemy przetwarzać:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Ciebie na Twoim własnym profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.

Komu możemy udostępnić Wasze dane

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Biuro nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Facebook Ireland Ltd. Może przesyłać twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Przez jaki czas będziemy przetwarzali wasze dane

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na zadane do Biura rachunkowego pytania lub do momentu zakończenia współpracy,
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Jakie przysługują Wam prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, usunięcia danych np.: kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook jest jednak możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

Skąd mamy Twoje dane

Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na portalu społecznościowym Facebook.