Polityka prywatności i plików cookies

Home / Polityka prywatności i plików cookies

Szanowni Pacjenci,

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez SmartHeart Psychoterapia Szkolenia Rozwój, danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Serwatka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Serwatka Praktyka Prywatna.

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail gabinet@smart-heart.pl
lub listownie na adres: SmartHeart ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin.

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa
i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu świadczenia usług psychologicznych (diagnostycznych i leczniczych),
  na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • w celu odbierania i archiwizacji oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji psychologicznej,
  na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych

na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • w uzasadnionych celach administratora takich jak ewentualne dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej,

zgodnie uzasadnionym interesem administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Odbiorcy danych osobowych

SmartHeart realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom usług zaopatrujących SmartHeart w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej wizyty w SmartHeart. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

 

 

 

 

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z usług naszej Poradni jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia psychologicznego.

 

Przysługujące Pacjentowi prawa
Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że SmartHeart przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani automatycznym procesom przetwarzania danych.